História

 

Slovo HISTÓRIA môže označovať:

a). DEJINY, MINULOSŤ – súhrn udalostí a dejov človeka či prírody

b). DEJEPIS, HISTORICKÁ VEDA, niekedy aj DEJINY – veda skúmajúca Dejiny ako minulosť.

 

Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore. V užšom zmysle len dejiny ľudstva, čiže vývojový proces ľudskej spoločnosti a jej jednotlivcov, najmä politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej existencie.

 

Históriou sa zaoberajú historické vedy.

Historická veda alebo dejepis je systematické skúmanie (poznávanie a vykladanie) minulosti na základe prameňov zachovaných z minulosti. Jej úlohou je zistiť fakty minulosti a vysvetliť ich súvislosti, príčiny a dôsledky. Tvorí tak základ pre vedeckú historiografiu. Patrí medzi spoločenské vedy.

 

O nájdenie všeobecných zákonitosti dejín sa pokúša filozofia dejín.

 

Chronologické členenie dejín

 

Dejiny sú tradične členené na nasledovné periódy:

 

- PRAVEK / PREHISTÓRIA

  (spravidla do r. 3000/300 pred n.l.): skúma ho najmä prehistorická archeológia

 

- STAROVEK

(spravidla 3000 pred Kr. – 476 n.l.): skúma ho najmä archeológia, klasická filiológia a orientalistika; najmä v strednej a východnej Európe namiesto staroveku po praveku nasleduje tzv. PROTOHISTORICKÉ OBDOBIE  (450 pred n.l. – 750 n.l.) charakterizované existujúcimi, ale nedostatočnými písomnými prameňmi: Kelti, Germáni, Slovania, Maďari, Húni...; 

  v Amerike sa za protohistoricke civilizácie často považujú indiánske civilizácie.

  Počas tohto obdobia sa udialo veľké sťahovanie národov.

 

- STREDOVEK

  (spravidla 476/750 – 1492/1526): skúma ho medievalistika

 

- NOVOVEK

(spravidla od 1492/1526 až dodnes): v dôsledku existencie početných prameňov ho skúmajú  najmä pomocné vedy historické; ďalej delí na:

  - Novovek v užšom zmysle spravidla od 1789/1848 až do 1918/1945

  - Moderné dejiny až dodnes

     - Novšie dejiny – do 1918/1945

     - Najnovšie dejiny – dodnes – ktorých podstatná časť – stále sa posúvajúca – sa označuje ako   

       Súčasne dejiny

 

Toto členenie je primárne založené na vývoji v Európe.

 

Podľa Marxistického členenia sa dejiny členia na spoločensko-ekonomické formácie charakterizované spôsobom výroby a vzťahom ľudí k výrobným prostriedkom:

 

- Beztriedna spoločnosť – prvotnopospolná spoločnosť:

  spravidla do r. 3000 pred Kr. alebo do r. 700 pred Kr.

- Triedna spoločnosť:

- Otrokárska spoločnosť – spravidla do r.476/750 po Kr. v strednej Európe odpadá a možno hovoriť nanajvýš o prvej fáze triednej spoločnosti

  - feudálne spoločnosť – spravidla do 1500/1642 či 1780

  - prechod od feudálnej ku kapitalistickej spoločnosti – spravidla 1700/1789/1848

  - kapitalistická spoločnosť – do 1917/1948

  - socialistická spoločnosť – v socialistických krajinách

 

 

LINKY

HOME            

PRAVEK                    

STAROVEK               

STREDOVEK             

NOVOVEK

SÚČASNÉ DEJINY                    

 

© www.slachtickerody.euweb.cz

_____________

zdroje:

internet

Wikipédia